Virtuel tænketank genererer ny viden om ledelsesteam

UKON afholdte i august den første virtuelle tænketank i Danmark om ledelsesteam. Tænketanken blev afviklet i det online baserede værktøj Synthetron

Deltagerne drøftede blandt andet, hvilke tendenser, ledelsesteam står over for at skulle tackle og forholde sig til i fremtiden, og hvor vi har brug for mere viden og indsigt.

De tre vigtigste konklusioner var her:

  • Vi står i, og over for, en stadig bevægelse mod en højere grad af distribueret ledelse. Den strategiske ledelsesopgave flytter længere og længere ned i ledelseshierarkiet. Vi uddelegerer i stigende grad opgaver til personer i vores organisationer (uden formel ledelseskompetence og/eller beføjelser i forhold til kolleger og personale), som enten horisontalt eller vertikalt skal drive (dvs. lede) processer i organisationen (koordinatorer, specialister, tovholder, projektledere). Samtidig opleves en bevægelse mod og et behov for, at den strategiske ledelsesopgave flytter længere ud i organisationen.
  • Der er behov for at nytænke og finde svar på nye organiseringsformer omkring ledergrupper som modsvarer den virkelighed, ledergrupper befinder sig i. Ovenstående pointe og en stor grad af projekt- og matrixorganisering i vores organisationer i dag udfordrer den traditionelle (statiske) måde at tænke ledelsesteam og -grupper på. Vi har brug for et mere dynamisk perspektiv eller en tilføjelse til, hvordan vi håndterer denne virkelighed.
  • Vi skal forstå mere om, hvordan ledergruppen agerer i ”mellemrummene” sammen og hver for sig ude i organisationen – mellem ledelsesmøderne. Vi skal forstå mere og opbygge mere viden og indsigt i, hvordan ledergruppens medlemmer agerer individuelt og på vegne af gruppen ude i organisationen. Vi har en del viden på feltet om gode ledermøder, gruppedynamikker etc., mens vi relativt set ved mindre om, hvad der sker når gruppen ikke er sammen, og dermed også hvilken betydning det får ledelsesteamets resultatskabelse.

Pointerne følges op senere på efteråret med en artikel fra UKON, som vil perspektivere og svare på ovenstående.

Tilbage til: Nyheder